ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

    โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เกี่ยวเนื่องกับการเข้ามาของคริสตศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการนำของบาทหลวงยอห์น บัปติสต์ โปรดม และบาทหลวงซาเวียร์ เกโก พระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (M.E.P) ซึ่งเริ่มงานเผยแพร่ศาสนาครั้งแรกที่นครพนมในเดือนกันยายน ค.ศ. 1883 (พ.ศ. 2426) ก่อตั้งกลุ่มคริสตชนที่สกลนครเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1884 (พ.ศ.2427) ก่อนจะอพยพกลุ่มคริสตชนไปตั้่งหลักปักฐานที่ท่าแร่ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน

     บรรดาธรรมทูตเหล่านี้ ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาอบรมเด็กและเยาวชน ตั้งแต่แรกตั้งหมู่บ้าน โดยจัดให้เด็กชายเรียนเขียนอ่านภาษาไทยด้วยอักษรไทย ส่วนเด็กหญิงเรียนด้วยอักษรโรมัน (ภาษาวัด)

     ต่อมาบาทหลวงยอแซฟกอมบูริเออ เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดมหาพรหมมีคาแอลท่าแร่ ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกชื่อ "โรงเรียนมหาพรหมมีคาแอล" ในบริเวณวัดนั่นเอง ดำเนินการสอนตามตำรามูลบทบรรพกิจของทางราชการ เมื่อรัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาแห่งชาติในปี ค.ศ. 1921 (พ.ศ.2464) เด็กหญิงจึงได้เรียนอักษรไทยตั้งแต่นั้นมา

     โรงเรียนมหาพรหมมีคาแอล ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการให้บริการด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้มีความรู้และคุณธรรมตามแนวทางการศึกษาคาทอลิก และนำไปสู่การเปิดโรงเรียนในที่ต่างๆ อีกหลายโรงในเวลาต่อมา ได้แก่ โรงเรียนพระหฤทัยหนองแสง โรงเรียนวัดแม่พระไถ่ทาสสองคอน โรงเรียนวัดพระตรีเอกานุภาพช้างมิ่ง โรงเรียนวัดนักบุญยอแซฟดอนทอย โรงเรียนวัดนักบุญมารีอา มักดาเลนา นาโพธิ์  โรงเรียนวัดนักบุญกาทารีนาทุ่งมน โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์จันทร์เพ็ญ เป็นต้น

     ต่อมาภายหลัง บาทหลวงเกลาดิอุส บาเย เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ ได้ก่อตั้งโรงเรียนเซนต์ยอแซฟท่าแร่ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ บาทหลวงยอแซฟ กอมบูริเออ พระสงฆ์ธรรมทูตผู้บุกเบิกและวางรากฐานหมู่บ้านท่าแร่เป็นเวลายาวนานกว่า 50 ปี จุดหมายแรกของการก่อตั้งโรงเรียนคือ เพื่อให้การศึกษาอบรมเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และคุณธรรมตามแนวทางการศึกษาคาทอลิก

       โรงเรียนเซนต์ยอแซฟท่าแร่ ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1939 (พ.ศ. 2482) แต่เปิดทำการเรียนการสอนได้ไม่นานก็ต้องหยุดกิจการ เนื่องจากเกิดกรณีพิพาทอินโดจีน จนกระทั่งเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1947 (พ.ศ. 2490) บาทหลวงศรีนวล ศรีวรกุล ได้ยื่นขออนุญาตเปิดโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง โดยมุ่งให้การศึกษาอบรมแก่สามเณรและยุวเณรีเป็นการเฉพาะ แต่ได้เปิดรับนักเรียนอื่นด้วย ทำให้กิจการของโรงเรียนเจริญเติบโตขึ้นเป็นลำดับ และกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนในเครือทุกโรงในเวลาต่อมา

    โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

1. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา www.sj-yannawa.ac.th
2. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร www.sjsn.ac.th
3. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ www.sjk.ac.th
4. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร www.sj-muk.ac.th
5. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก www.sjnk.ac.th
6. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม www.sjs.ac.th
7. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ www.sjkcn.ac.th
8. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม (สันตยานัน) (2562)
9. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน สกลนคร (2563)

     ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ
ในการให้การศึกษาอบรมแก่บุตรหลานของท่านด้วยดีเสมอมา
โดยส่งบุตรหลานของท่านเข้าเรียนกับโรงเรียนในเครือฯ ของเราที่ใกล้บ้านท่าน...

ประวัติโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
      ในปี ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) มุขนายกคายน์ แสนพลอ่อน ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ขณะนั้น ดำริที่จะตั้งโรงเรียนขึ้นในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมอบหมายให้ บาทหลวงจำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นผู้ดำเนินการและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งในชื่อ "โรงเรียนวรธรรมพิทยา" เมื่อวันที่ 19 มิถนายน ค.ศ.1985 (พ.ศ. 2528) เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

       โรงเรียนวรธรรมพิทยาได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนดีเด่นของเขตการศึกษา 10 ในปีการศึกษา 2535 เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอใกล้เคียง ต่อมาโรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีกหลายหลัง เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ อาคารเซนต์ยอแซฟ อาคารเซนต์ลอเรนซ์ อาคารเซนต์แมรี่ และอาคารใหม่ (เซนต์หลุยส์) ที่กำลังจะเปิดใช้ในปีการศึกษา 2557

        ในปี ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) โรงเรียนวรธรรมพิทยา ได้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์" นับเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนถีนานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6