สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน


ความหมาย
                ไม้กางเขน คือ สัญลักษณ์แห่งคริสตศาสนา ซึ่งหมายถึง ความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์
                 อักษร A Ω คือ ตัวอักษรอัลฟาและโอเมกา พยัญชนะตัวแรกและตัวสุดท้ายในภาษากรีก ซึ่งหมายถึงพระเจ้าทรงเป็นจุดเริ่มและจุดสุดท้ายของสรรพสิ่ง
                 นกพิราบ คือสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและพระจิตเจ้า ผู้ประทานปรีชาญาณแห่งการเรียนรู้และพระคุณของพระองค์แก่มนุษย์
                 พระอาทิตย์รุ่งอรุณ คือรุ่งอรุณที่พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพซึ่งหมายถึงพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตใหม่
                 ดอกลิลลี่ คือสัญลักษณ์ของนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์โรงเรียนซึ่งแสดงถึงชีวิตที่บริสุทธิ์ งดงาม สุภาพอ่อนโยนและชอบธรรม
                 ภาษาละติน
                          Deus แปลว่า พระเจ้า
                          Virtus แปลว่า คุณธรรม
                           Sapientia แปลว่า ปรีชาญาณ


สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน “เหลือง – แดง”

ความหมาย

            สีเหลือง หมายถึงคุณธรรม ความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง เป็นสีแห่งความสุข เบิกบาน มีชีวิตชีวา ร่าเริงแจ่มใส และพลังของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี
          
             สีแดง หมายถึงความเข้มแข็ง กล้าหาญ เสียสละและเห็นประโยชน์ส่วนรวม เป็นสีแห่งพลังอำนาจและความมุ่งมั่นที่จะพิชิตอุปสรรค์ปัญหา