นโยบาย / พันธกิจ / คติพจน์ / เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
นโยบาย

นโยบาย
       1. พัฒนานักเรียนให้ถึงพร้อมสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
       2. พัฒนานักเรียนให้รักการเรียนรู้ มีทักษะด้านวิชาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและพร้อมสู่สากล
       3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพด้านการบริหารการศึกษา ด้วยจิตวิญาณแห่งความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของโรงเรียนคาทอลิก
       4. บริหารโรงเรียนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการใช้โรงเรียนเป็นฐาน
       5. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก
       6. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission)

ด้านคุณภาพนักเรียน
            1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (มฐ.1)
            2. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร (มฐ.2)
            3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รักการเรียนรู้ มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (มฐ.3)
            4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (มฐ.4)
            5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มฐ.5)
            6. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต (มฐ.6)

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
            7. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของโรงเรียนคาทอลิก (มฐ.7)
            8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (มฐ.8, มฐ.9)
            9. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและมาตรฐานสากล (มฐ.10)
            10. พัฒนาสภาพแวดล้อม สื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ (มฐ.11)
            11. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (มฐ.12)

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
             12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (มฐ.13)

ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน
             13. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน (มฐ.14)
            
ด้านมาตรการส่งเสริม
             14. จัดโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (มฐ.15)

คติพจน์
คติพจน์

                                       "ความรู้ดี มีคุณธรรม นำความสุข"

           ความรู้ดี หมายถึง การส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะชีวิตตามศักยภาพของตน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมปัจจุบัน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ

           มีคุณธรรม หมายถึง ความมีศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือและเคารพศาสนาอื่น สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งมวล มีค่านิยมในชีวิตที่ถูกต้อง เข้าใจและซาบซึ้งคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

            นำความสุข หมายถึง ความสามารถในการนำความรู้และคุณธรรมไปปรับใช้ในชีวิตอย่างมีความสุข รู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน

                             "วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม"

            วิชาการเด่น หมายถึง การเป็นสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาการด้านต่างๆ อย่างดีเยี่ยมตามศักยภาพของตน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมปัจจุบัน ให้สามารถแสวงหาองค์ความรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

             เน้นคุณธรรม หมายถึง การเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ มีค่านิยมในชีวิตที่ถูกต้อง มีความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น

              ก้าวล้ำเทคโนโลยี หมายถึง การเป็นสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารงาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการใช้อย่างคล่องแคล่วสมวัย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ รับผิดชอบและรู้เท่าทัน

              สร้างคนดีสู่สังคม หมายถึง การเป็นสถานศึกษาที่มุ่งอบรมบ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและความรู้ กลายเป็นคนที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตครบทุกด้าน เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของสังคมและชาติบ้านเมือง
อัตลักษณ์ของนักเรียน
อัตลักษณ์ของนักเรียน

             "รักสามัคคี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม"

            รักสามัคคี หมายถึง การที่ผู้เรียนปฎิบัติต่อกันด้วยความรักตามหลักธรรมคริสตศาสนา รู้รักสามัคคี และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นฉายาของพระเจ้าและเท่าเทียมกัน

            มีคุณธรรม หมายถึง ผู้เรียนยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ประพฤติและปฎิบัติตนในหนทางที่ถูกต้องชอบธรรมตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

            นำวิชาการ หมายถึง ผู้เรียนขยันหมั่นเพียร เรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตของตนจนแตกฉาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น

             สืบสานวัฒนธรรม หมายถึง ผู้เรียนรักและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น ร่วมสืบสานและธำรงไว้ซึ่งมรดกอันดีงามของสังคม