หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

บริหารงานโดยคณะบาทหลวงอัครสังฆมณฑลท่าแร่ -หนองแสงและคณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่