หลักสูตรที่เปิดสอน
เกณฑ์การรับสมัครเรียน

ก่อนวัยเรียน  >> อายุ 2 ปีขึ้นไป
ปฐมวัยปีที่ 1  >> 17 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2559
ปฐมวัยปีที่ 2  >> 17 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2558

ปฐมวัยปีที่ 3  >> 17 พ.ค. 2556 - 16 พ.ค. 2557
ประถมศึกษาปีที่ 1 
>> 17 พ.ค. 2555 - 16 พ.ค. 2556
มัธยมศึกษา ปีที่ 1 
>>  รับผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6