คณะผู้บริหาร

พระคุณเจ้า อันตน วีระเดช ใจเสรี
ผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงทินกร เหลือหลาย
ผู้จัดการ

ซิสเตอร์ทิพย์ภาพร งอยหล้า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ซิสเตอร์ไพรวัลย์ หมุนทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา