คณะผู้บริหาร

พระคุณเจ้า อันตน วีระเดช ใจเสรี
ผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงวีระพงศ์ โพธิมล
ผู้จัดการ

บาทหลวงชัยวิชิต บรรเทา
รองผู้จัดการ

ซิสเตอร์วิภาภรณ์ ศรีวรกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ซิสเตอร์ปราณี ว่องไว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา