ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระคุณเจ้า หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงทินกร เหลือหลาย
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ทิพย์ภาพร งอยหล้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2565
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ไพรวัลย์ หมุนทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2565