ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระคุณเจ้า หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงวีระพงค์ โพธิมล
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพย์ภาพร งอยหล้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-2560
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญฤดี วันดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2561