ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระคุณเจ้า หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงวีระพงค์ โพธิมล
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ขวัญฤดี วันดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์มิ่งขวัญ ทาสีภู
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2561