กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววารี พลอยวิเลิศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสิทธิพงษ์ ภูสมมาตร์

นางสาวสายทอง นามมุงคุณ

นางนภัสนันท์ แสงจำปา

นางเพ็ญศรี จันทสา

นางนริศรา สุวรรณเทพ

นางสมหมาย สำราญพัฒน์

นางนุสรา ติลการยทรัพย์

นางสาวสุธาสินี บัวบาน

นางสาวกนกกาญจน์ แสงจำปา

นางสาวจุฬารัตน์ พลราชม

นางปาจรีย์ คลังบุญครอง

นางณัฐาศิริ ภูตาโก