กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางณัฐาศิริ ภูตาโก

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาววารี พลอยวิเลิศ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวสายทอง นามมุงคุณ

นางนภัสนันท์ แสงจำปา

นางเพ็ญศรี จันทสา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางนริศรา สุวรรณเทพ

นางสมหมาย สำราญพัฒน์

นางนุสรา ติลการยทรัพย์

นางสาวสุธาสินี บัวบาน

นางสาวกนกกาญจน์ แสงจำปา

นางสาวจุฬารัตน์ พลราชม

นางปาจรีย์ คลังบุญครอง

นายสิทธิพงษ์ ภูสมมาตร์