ธุรการ

มาสเตอร์สุทธิรักษ์ สำราญพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายการบริหารงานงบประมาณ

นางบัวจันทร์ พลเวียง
รองหัวหน้าฝ่ายการบริหารงานงบประมาณ

นางทัศมล ภูเงินงาม
ธุรการ

นางอมรลักษณ์ เฉิดจินดา
ธุรการ

นางวารุณี ถิตย์ประดิษฐ์
ธุรการ

นางสาวกานดา สมบัวรมย์
บัญชี