กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุดายงค์ วิพรมหา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางบุษรินทร์ ผลเรือง
รองหัวหน้า

นางพรเพ็ญ ปัญจะ

นางศิริเพ็ญ เทียมชัยภูมิ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางวราภรณ์ มูลเอก

นางสาวจิรัชญา ภาลีนนท์

นางสาววรารัตน์ แสนสิงห์

นางศิรินาถ บุญชัยแสน

นางคลองสวรรค์ ทองคำห่อ

นางสาวสุภาวดี สาขวา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสมฤทัย เทียบศิริ

นายเอกสิทธิ์ อินทร์งาม

นางกลิ่นนารี เลาหวิวัฒน์