ครูภาษาจีน

นางสาวกฤตยา แพงวิเศษ

นางสาวกานต์ธิดา โคตรบรรเทา

นางสาวจิราภรณ์ ลีดอกไม้

Miss Nie Lei

Miss Song Yuanqi