กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวประภาพร กรกัน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวธารทิพย์ นันทบุญ
รองหัวหน้า

นางสาวกฤตยา ฉายประสาท

นางสาววิภารัตน์ สว่างศรีสกุลพร

นายจิรวัฒน์ พุทธนาวงศ์
ครูคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร : 0833521041
อีเมล์ : boyzaa.nkc@gmail.com

นางวิไล พุทธนาวงศ์

นางสายทอง ศรีลาพัฒน์

นางสาวภัทรวดี นะคะสอน

นางสาวพลิดา อินทะวงค์
ครูคอมพิวเตอร์

นายเธียรวิชญ์ วิมลชัยฤกษ์
ครูคอมพิวเตอร์