กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวะรีรัตน์ ยงค์คำชา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

มาสเตอร์สุพจน์ ปาปะไพ
รองหัวหน้า

นางสาวรัชนี สุภาษี

นางปาจรีย์ ปรีพูล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุกัญญา ภูแง่ผา

มาสเตอร์สมหวัง ผาสุก

นางสาวมนัสชนก บุตรคำโชติ

นางสาววรารัตน์ จงสมชัย