กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

มาสเตอร์สุพจน์ ปาปะไพ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุกัญญา ภูแง่ผา
รองหัวหน้า

นางสาวรัชนี สุภาษี

นางปาจรีย์ ปรีพูล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางวะรีรัตน์ ยงค์คำชา

มาสเตอร์สมหวัง ผาสุก

นางสาวมนัสชนก บุตรคำโชติ