กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางเดือนฉาย พลจร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกนกอร คำสอน
รองหัวหน้า

นายสรไกร พันโกฏิ

นายวีรภัทร กันหา

นายรังสิต บุญมา

นายจิรยุทธ ทุมเทียง

นายวุฒิพงษ์ กั้วนามน

นายธนบัตร ปัญญาคำ

นายนดุพล ศรีมงคล

นางสาวรัตน์ชนก พัทธระสุ

นายบรรพต ปุราสะเก

นายอานนท์ พิมพ์ภารัตน์