กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวธัญญา อาคะราช

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางโพธิ์เงิน คงวิริยะกุล

นางชลาลัย อินทรตุล

นางสาวสุธาสินี บัวบาน