กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกลิ่นนารี เลาหวิวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวธัญญา อาคะราช
รองหัวหน้า

นางโพธิ์เงิน คงวิริยะกุล

นางชลาลัย อินทรตุล