กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

มาสเตอร์ธีรวัฒน์ อุ่นคำ
อื่นๆ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัตติกร ชิณเกตุ
รองหัวหน้า

มาสเตอร์วีระพันธ์ อุทาลุน
อื่นๆ

นางปริญญา กมลภพ

นางณพัฐอร วิชาเรือง
อื่นๆ

มาสเตอร์สัญญา ธรรมวงค์
อื่นๆ

มาสเตอร์ทัพเทพ แก้วพิลา
อื่นๆ

นางสาวสมศิริญาพร ป้องสุวรรณ
อื่นๆ

มาสเตอร์วัฒนา ธรรมวงค์
อื่นๆ

นายถวิล พลเวียง

Mrs. Donabel Terol
English Teacher

Miss Jael
English Teacher

นางสาวทยกมล ฉัตรดอน
ครู IEP