กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจินดาหรา เหมือนวงค์ธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัญชิสา ยศพล
รองหัวหน้า

นางปริญญา กมลภพ

มาสเตอร์ธีรวัฒน์ อุ่นคำ

นางณพัฐอร วิชาเรือง

มาสเตอร์ทัพเทพ แก้วพิลา

นางสาวสมศิริญาพร ป้องสุวรรณ

มาสเตอร์วัฒนา ธรรมวงค์

นางมยุรี ชัยสิทธิ์

นายถวิล พลเวียง

นางรัตติกร ชิณเกตุ

นางสาวอรพิน ฮวดศรี

นางสาวปริสุทธิ์ บุษบา

Mrs. Donabel Terol

Miss Sharmaine B.Fuego

Mr.July Ethanol L.Martinez

นางสาวพรทิพย์ ถิ่นวิมล