กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจินดาหรา เหมือนวงค์ธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัญชิสา ยศพล
รองหัวหน้า

นางปริญญา กมลภพ

มาสเตอร์ธีรวัฒน์ อุ่นคำ

นางณพัฐอร วิชาเรือง

มาสเตอร์ทัพเทพ แก้วพิลา

นางสาวสมศิริญาพร ป้องสุวรรณ

มาสเตอร์วัฒนา ธรรมวงค์
รองหัวหน้า

นางมยุรี ชัยสิทธิ์

นายถวิล พลเวียง

นางรัตติกร ชิณเกตุ

นางสาวอรพิน ฮวดศรี

นางสาวปริสุทธิ์ บุษบา

Mrs. Donabel Terol
English Teacher

Miss Sharmaine B.Fuego