รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ กมลาไสย กมลาไสย
2 โรงเรียนบานเย็นศึกษา กมลาไสย กมลาไสย (043)899172
3 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม กมลาไสย กมลาไสย
4 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043-831057
5 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
6 โรงเรียนอนุบาลบานเย็น กมลาไสย กมลาไสย
7 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
8 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร กมลาไสย กมลาไสย 043890032
9 โรงเรียนกมลาไสย กมลาไสย กมลาไสย
10 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย
11 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043- 899243
12 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง ดงลิง กมลาไสย
13 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
14 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย 043
15 โรงเรียนวัดบ้านโคกศรี ดงลิง กมลาไสย
16 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา ดงลิง กมลาไสย 043-890034
17 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ดงลิง กมลาไสย
18 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
19 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ธัญญา กมลาไสย 043-890272,043-801043
20 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร ธัญญา กมลาไสย
21 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) ธัญญา กมลาไสย
22 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา ธัญญา กมลาไสย 043-890-273
23 โรงเรียนอนุบาลนงนุช ธัญญา กมลาไสย
24 โรงเรียนหนองตุวิทยา ธัญญา กมลาไสย
25 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ ธัญญา กมลาไสย
26 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ หนองแปน กมลาไสย
27 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร หนองแปน กมลาไสย
28 โรงเรียนเสมาสามัคคี หนองแปน กมลาไสย -
29 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง หนองแปน กมลาไสย
30 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี หนองแปน กมลาไสย
31 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม หลักเมือง กมลาไสย 0818728644
32 โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย หลักเมือง กมลาไสย
33 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา หลักเมือง กมลาไสย 043831105
34 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม หลักเมือง กมลาไสย 043-899533
35 โรงเรียนหัวขวาวิทยา หลักเมือง กมลาไสย 0862393657
36 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 043132032
37 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย
38 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 043830356
39 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม เจ้าท่า กมลาไสย
40 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
41 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์(สาขาราษฎร์สำราญ) โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
42 โรงเรียนนามลวิทยาคาร โคกสมบูรณ์ กมลาไสย 043-130588
43 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ โพนงาม กมลาไสย
44 โรงเรียนธนบุรีวิทยายน โพนงาม กมลาไสย
45 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา โพนงาม กมลาไสย
46 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โพนงาม กมลาไสย
47 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ โพนงาม กมลาไสย
48 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ ดงพยุง ดอนจาน
49 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง ดงพยุง ดอนจาน
50 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ดงพยุง ดอนจาน
51 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) ดงพยุง ดอนจาน
52 โรงเรียนหนองแคนวิทยา ดอนจาน ดอนจาน
53 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอนจาน ดอนจาน
54 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ดอนจาน ดอนจาน
55 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน ดอนจาน 0812644348
56 โรงเรียนนาจำปา นาจำปา ดอนจาน
57 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ นาจำปา ดอนจาน
58 โรงเรียนหนองแวงแสน นาจำปา ดอนจาน
59 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ม่วงนา ดอนจาน 0-4381-4362
60 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม่วงนา ดอนจาน
61 โรงเรียนสะอาดไชยศรี สะอาดไชยศรี ดอนจาน
62 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา สะอาดไชยศรี ดอนจาน
63 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) สะอาดไชยศรี ดอนจาน
64 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สะอาดไชยศรี ดอนจาน
65 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
66 โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ ร่องคำ 043897565
67 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี ร่องคำ ร่องคำ
68 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ ร่องคำ ร่องคำ 0812618557
69 โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
70 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ ร่องคำ
71 โรงเรียนสำเริงวิทยา สามัคคี ร่องคำ
72 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ สามัคคี ร่องคำ ๐-๔๓๘๙-๐๑๖๗
73 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม สามัคคี ร่องคำ 043130230
74 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สามัคคี ร่องคำ
75 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ เหล่าอ้อย ร่องคำ
76 โรงเรียนด่านใต้วิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
77 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
78 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน นามะเขือ สหัสขันธ์
79 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม นามะเขือ สหัสขันธ์ 0845109812
80 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) นามะเขือ สหัสขันธ์
81 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์ 043-801120
82 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) นามะเขือ สหัสขันธ์
83 โรงเรียนบ้านคำน้ำแซบ นามะเขือ สหัสขันธ์
84 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์
85 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ นิคม สหัสขันธ์
86 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ นิคม สหัสขันธ์
87 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา นิคม สหัสขันธ์
88 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา นิคม สหัสขันธ์
89 โรงเรียนคำแคนวิทยา นิคม สหัสขันธ์
90 โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
91 โรงเรียนดงน้อยวิทยา ภูสิงห์ สหัสขันธ์ 043890212
92 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
93 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
94 โรงเรียนสิงห์สะอาด สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ 0849286815
95 โรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
96 โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
97 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
98 โรงเรียนนาคูณวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
99 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
100 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
101 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์
102 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาเสริม โนนบุรี สหัสขันธ์
103 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม โนนบุรี สหัสขันธ์ (043)871063
104 โรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์ โนนบุรี สหัสขันธ์
105 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย โนนบุรี สหัสขันธ์ -
106 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง โนนศิลา สหัสขันธ์
107 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
108 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
109 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ โนนศิลา สหัสขันธ์
110 โรงเรียนโคกก่องวิทยา โนนศิลา สหัสขันธ์
111 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน โนนศิลา สหัสขันธ์
112 โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี โนนศิลา สหัสขันธ์
113 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
114 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ 043890209
115 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
116 โรงเรียนบ้านโคกใส โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
117 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
118 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง(สาขาคอนผึ้ง) โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
119 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด คำสร้างเที่ยง สามชัย
120 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย
121 โรงเรียนท่านาจานวิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย 0872161861
122 โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สำราญ สามชัย
123 โรงเรียนโคกกลางวิทยา สำราญ สามชัย
124 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สำราญ สามชัย
125 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สำราญ สามชัย 043890022
126 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สำราญ สามชัย 043-890021
127 โรงเรียนบ้านท่างาม สำราญ สามชัย
128 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สำราญใต้ สามชัย 0956699239
129 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สำราญใต้ สามชัย
130 โรงเรียนโคกสำราญวิทยา สำราญใต้ สามชัย 043-890026
131 โรงเรียนบ้านกุดแห่ สำราญใต้ สามชัย
132 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สำราญใต้ สามชัย
133 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง สำราญใต้ สามชัย
134 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สำราญใต้ สามชัย 043-890025
135 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ หนองช้าง สามชัย 043-818048
136 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา หนองช้าง สามชัย
137 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองช้าง หนองช้าง สามชัย
138 โรงเรียนบ้านห้วยยาง หนองช้าง สามชัย
139 โรงเรียนบ้านจานวิทยา หนองช้าง สามชัย
140 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
141 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ 043890106
142 โรงเรียนหนองหัวช้าง กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
143 โรงเรียนอนุบาลรัตนา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
144 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
145 โรงเรียนมิตรภาพที่ 32 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
146 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
147 โรงเรียนกวดวิชาศูนย์ภาษาเจษฎ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
148 โรงเรียนวรธรรมพิทยาการฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
149 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ (043) 811564
150 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
151 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย (มิตรภาพที่ 32) กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
152 โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
153 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
154 โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
155 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 0-4381-1944
156 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
157 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
158 โรงเรียนวัดชัยสุนทร กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
159 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
160 โรงเรียนนาโกวิทยา ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
161 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
162 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
163 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
164 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
165 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 043814395
166 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
167 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
168 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
169 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
170 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
171 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
172 โรงเรียนบ้านสว่าง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
173 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
174 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
175 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
176 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
177 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
178 โรงเรียนหนองแวงเหนือ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
179 โรงเรียนภูปอวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
180 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
181 โรงเรียนบ้านห้วยแสง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
182 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์
183 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043-840051
184 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043-890131
185 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
186 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ 043-884104
187 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
188 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
189 โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
190 โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 043-890137
191 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 043890134
192 โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
193 โรงเรียนฝายแตกวิทยาคม ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
194 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
195 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
196 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
197 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
198 โรงเรียนบ้านดอนสนวน หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
199 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 0872308629
200 โรงเรียนเตาไหราษฎร์ผดุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
201 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
202 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 0854614885
203 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
204 โรงเรียนดงสวางวิทยายน ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
205 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ 0954177179
206 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
207 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
208 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
209 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
210 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ 043848923
211 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
212 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
213 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
214 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
215 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
216 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
217 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
218 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
219 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
220 โรงเรียนบ้านคำเม็ก ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
221 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
222 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์