รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบานเย็นศึกษา กมลาไสย กมลาไสย (043)899172
2 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม กมลาไสย กมลาไสย
3 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ กมลาไสย กมลาไสย
4 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร กมลาไสย กมลาไสย 043890032
5 โรงเรียนกมลาไสย กมลาไสย กมลาไสย
6 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
7 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
8 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043-831057
9 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย
10 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043- 899243
11 โรงเรียนอนุบาลบานเย็น กมลาไสย กมลาไสย
12 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ดงลิง กมลาไสย
13 โรงเรียนวัดบ้านโคกศรี ดงลิง กมลาไสย
14 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
15 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง ดงลิง กมลาไสย
16 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา ดงลิง กมลาไสย 043-890034
17 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย 043
18 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
19 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ ธัญญา กมลาไสย
20 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) ธัญญา กมลาไสย
21 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา ธัญญา กมลาไสย 043-890-273
22 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร ธัญญา กมลาไสย
23 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ธัญญา กมลาไสย 043-890272,043-801043
24 โรงเรียนหนองตุวิทยา ธัญญา กมลาไสย
25 โรงเรียนอนุบาลนงนุช ธัญญา กมลาไสย
26 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี หนองแปน กมลาไสย
27 โรงเรียนเสมาสามัคคี หนองแปน กมลาไสย -
28 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง หนองแปน กมลาไสย
29 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร หนองแปน กมลาไสย
30 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ หนองแปน กมลาไสย
31 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม หลักเมือง กมลาไสย 0818728644
32 โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย หลักเมือง กมลาไสย
33 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม หลักเมือง กมลาไสย 043-899533
34 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา หลักเมือง กมลาไสย 043831105
35 โรงเรียนหัวขวาวิทยา หลักเมือง กมลาไสย 0862393657
36 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 043830356
37 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 043132032
38 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย
39 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม เจ้าท่า กมลาไสย
40 โรงเรียนนามลวิทยาคาร โคกสมบูรณ์ กมลาไสย 043-130588
41 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
42 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์(สาขาราษฎร์สำราญ) โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
43 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ โพนงาม กมลาไสย
44 โรงเรียนธนบุรีวิทยายน โพนงาม กมลาไสย
45 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ โพนงาม กมลาไสย
46 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา โพนงาม กมลาไสย
47 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โพนงาม กมลาไสย
48 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ ดงพยุง ดอนจาน
49 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง ดงพยุง ดอนจาน
50 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ดงพยุง ดอนจาน
51 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) ดงพยุง ดอนจาน
52 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ดอนจาน ดอนจาน
53 โรงเรียนหนองแคนวิทยา ดอนจาน ดอนจาน
54 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอนจาน ดอนจาน
55 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน ดอนจาน 0812644348
56 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ นาจำปา ดอนจาน
57 โรงเรียนหนองแวงแสน นาจำปา ดอนจาน
58 โรงเรียนนาจำปา นาจำปา ดอนจาน
59 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม่วงนา ดอนจาน
60 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ม่วงนา ดอนจาน 0-4381-4362
61 โรงเรียนสะอาดไชยศรี สะอาดไชยศรี ดอนจาน
62 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา สะอาดไชยศรี ดอนจาน
63 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สะอาดไชยศรี ดอนจาน
64 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) สะอาดไชยศรี ดอนจาน
65 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
66 โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
67 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ ร่องคำ
68 โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ ร่องคำ 043897565
69 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี ร่องคำ ร่องคำ
70 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ ร่องคำ ร่องคำ 0812618557
71 โรงเรียนสำเริงวิทยา สามัคคี ร่องคำ
72 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ สามัคคี ร่องคำ ๐-๔๓๘๙-๐๑๖๗
73 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สามัคคี ร่องคำ
74 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม สามัคคี ร่องคำ 043130230
75 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
76 โรงเรียนด่านใต้วิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
77 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ เหล่าอ้อย ร่องคำ
78 โรงเรียนบ้านคำน้ำแซบ นามะเขือ สหัสขันธ์
79 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน นามะเขือ สหัสขันธ์
80 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม นามะเขือ สหัสขันธ์ 0845109812
81 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์
82 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) นามะเขือ สหัสขันธ์
83 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) นามะเขือ สหัสขันธ์
84 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์ 043-801120
85 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา นิคม สหัสขันธ์
86 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ นิคม สหัสขันธ์
87 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา นิคม สหัสขันธ์
88 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ นิคม สหัสขันธ์
89 โรงเรียนคำแคนวิทยา นิคม สหัสขันธ์
90 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
91 โรงเรียนดงน้อยวิทยา ภูสิงห์ สหัสขันธ์ 043890212
92 โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
93 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
94 โรงเรียนนาคูณวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
95 โรงเรียนสิงห์สะอาด สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ 0849286815
96 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
97 โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
98 โรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
99 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
100 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
101 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย โนนบุรี สหัสขันธ์ -
102 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์
103 โรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์ โนนบุรี สหัสขันธ์
104 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม โนนบุรี สหัสขันธ์ (043)871063
105 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาเสริม โนนบุรี สหัสขันธ์
106 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน โนนศิลา สหัสขันธ์
107 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
108 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง โนนศิลา สหัสขันธ์
109 โรงเรียนโคกก่องวิทยา โนนศิลา สหัสขันธ์
110 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
111 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ โนนศิลา สหัสขันธ์
112 โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี โนนศิลา สหัสขันธ์
113 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
114 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
115 โรงเรียนบ้านโคกใส โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
116 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง(สาขาคอนผึ้ง) โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
117 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ 043890209
118 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
119 โรงเรียนท่านาจานวิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย 0872161861
120 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย
121 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด คำสร้างเที่ยง สามชัย
122 โรงเรียนบ้านท่างาม สำราญ สามชัย
123 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สำราญ สามชัย 043-890021
124 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สำราญ สามชัย 043890022
125 โรงเรียนโคกกลางวิทยา สำราญ สามชัย
126 โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สำราญ สามชัย
127 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สำราญ สามชัย
128 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สำราญใต้ สามชัย
129 โรงเรียนบ้านกุดแห่ สำราญใต้ สามชัย
130 โรงเรียนโคกสำราญวิทยา สำราญใต้ สามชัย 043-890026
131 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สำราญใต้ สามชัย
132 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สำราญใต้ สามชัย 0956699239
133 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สำราญใต้ สามชัย 043-890025
134 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง สำราญใต้ สามชัย
135 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองช้าง หนองช้าง สามชัย
136 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ หนองช้าง สามชัย 043-818048
137 โรงเรียนบ้านจานวิทยา หนองช้าง สามชัย
138 โรงเรียนบ้านห้วยยาง หนองช้าง สามชัย
139 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา หนองช้าง สามชัย
140 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ 043890106
141 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
142 โรงเรียนหนองหัวช้าง กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
143 โรงเรียนมิตรภาพที่ 32 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
144 โรงเรียนอนุบาลรัตนา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
145 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
146 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
147 โรงเรียนกวดวิชาศูนย์ภาษาเจษฎ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
148 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
149 โรงเรียนวรธรรมพิทยาการฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
150 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
151 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย (มิตรภาพที่ 32) กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
152 โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
153 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ (043) 811564
154 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 0-4381-1944
155 โรงเรียนวัดชัยสุนทร กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
156 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
157 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
158 โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
159 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
160 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
161 โรงเรียนนาโกวิทยา ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
162 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
163 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
164 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
165 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
166 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
167 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 043814395
168 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
169 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
170 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
171 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
172 โรงเรียนบ้านสว่าง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
173 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
174 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
175 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
176 โรงเรียนหนองแวงเหนือ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
177 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
178 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
179 โรงเรียนภูปอวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
180 โรงเรียนบ้านห้วยแสง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
181 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
182 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043-890131
183 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043-840051
184 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์
185 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
186 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
187 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ 043-884104
188 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 043890134
189 โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 043-890137
190 โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
191 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
192 โรงเรียนฝายแตกวิทยาคม ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
193 โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
194 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
195 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
196 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
197 โรงเรียนเตาไหราษฎร์ผดุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
198 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 0854614885
199 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 0872308629
200 โรงเรียนบ้านดอนสนวน หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
201 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
202 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
203 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
204 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
205 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ 0954177179
206 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
207 โรงเรียนดงสวางวิทยายน ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
208 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
209 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
210 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ 043848923
211 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
212 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
213 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
214 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
215 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
216 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
217 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
218 โรงเรียนบ้านคำเม็ก ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
219 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
220 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
221 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
222 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์