คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมินทิตา ภูชาดึก
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
เบอร์โทร : 081-2374379
อีเมล์ : minthita.mint91@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรันธร จิรัฐพิกาลพงศ์
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ป.6/1
เบอร์โทร : 091-7061062
อีเมล์ : waruntorn5530@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุษราคัม ศรีสมชัย
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.6/1
เบอร์โทร : 0630376899
อีเมล์ : krissadakon192@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกลักษณ์ เศษฐานาม
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชุติกาญจน์ ครองสุข
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
เบอร์โทร : 0979849730
อีเมล์ : chutikarnkrongsuk@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงศ์ณภัทร ยุบลวัฒน์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุกกร อิ่มสิน
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกฤติยารัมภา แสนยศบุญเรือง
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุวิชาดา ทาสุข
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
เบอร์โทร : 0981979932
อีเมล์ : suwichada.swcd14@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรัญญา หระสิทธิ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
เบอร์โทร : 0878660160
อีเมล์ : warunya.aim@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปฏิพล รุ่งวิริยะวณิช
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปวริศา อินทฤทธิ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
เบอร์โทร : 0642250992
อีเมล์ : bambam07092549@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐกรณ์ ทบแก้ว
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวงศ์สุวรรณ สุวรรณวงค์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกชเกล้า มหาแสน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/1
เบอร์โทร : 0993012242
อีเมล์ : songkotmahasean@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกันย์สินี โชติเตชากิตติ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/1
เบอร์โทร : 0830450554
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชญาภา คล้ายแก้ว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/1
เบอร์โทร : 0846838889
อีเมล์ : angkana41177@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวงศกร วงชารี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/1
เบอร์โทร : 092586985
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนิสรา สุวรรณชมภู
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิชญาภา จันทะขึ้น
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรัชญา ปาปิม
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.จิรัญชญา เขจรรักษ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม.1/1
เบอร์โทร : 095-325-6592
อีเมล์ : jiranchaya0305@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กุลกัญญา ภูสุจริต
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/1
เบอร์โทร : 0956205793