คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวณัฐธิดา ถินวัลย์

ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางเยาวลักษณ์ ศรีวันนา
เตรียมอนุบาล

นางรินดา ภูบรม
คู่ชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวจาริณี ดวงตา
ครูคู่ชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางสาวกนกกาญจน์ วิเชียรเพริศ
ครูคู่ชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวปิยะนุช วรรณสัมผัส
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางอมรรัตน์ บุญประดิษฐ์
ครูคู่ชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวเฉลิมลักษณ์ บุญสพ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวนิภาภรณ์ แก้วกัลป์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวประกอบแก้ว เพชรศรี
ครูคู่ชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวกุลธิดา โคตมี
ครูคู่ชั้น|ครูคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางดวงพร ฆารเจริญ
หัวหน้าระดับชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวจิริพร สิทธิจันทร์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวทรัพย์ศิริ ภูอ่อนสี
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางกุลยา พะนุพะนัน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นาวสาวเยาวภา บุญเลิศ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางสาวสมหญิง ยิ่งยง
ครูคู่ชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

Mrs. Donabel Terol
ครูคู่ชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวโชษิตา กิตติณวินท์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวปนัดดา นันจักร์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวบัวไข โหนกลาง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นายณัฐกร พื้นสุนทร
ครูคู่ชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวมาระตี จุลบุรมย์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวรัตน์ชนก พุทธระสุ
ครูคู่ชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวจุฑารัตน์ สิมปาลีย์
ครูคู่ชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวลีลาวดี เพียวงค์
ครูคู่ชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวปฐมพร คำงาม
ครูคู่ชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวสุรีรัตน์ หล่มศรี
ครูคู่ชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวพรทิพย์ ถิ่นวิมล
ครูคู่ชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางสาวรัตน์ชนก พุทธระสุ
ครูดนตรี

นางสาวนิสาชล ประภาศรี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5