ปฐมวัย

นางสาวณัฐธิดา ถินวัลย์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวจาริณี ดวงตา
เตรียมอนุบาล

นางรินดา ภูบรม
คู่ชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวกนกกาญจน์ วิเชียรเพริศ
คู่ชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวปิยะนุช วรรณสัมผัส
หัวหน้าระดับ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางอมรรัตน์ บุญประดิษฐ์
ครูคู่ชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางเยาวลักษณ์ ศรีวันนา
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/5

นางสาวกัญญ์ณณัฎฐ์ กำเนิดขอนแก่น
ครูคู่ชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/5

นางสาวเฉลิมลักษณ์ บุญสพ
ครูคู่ชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวนิภาภรณ์ แก้วกัลป์
หัวหน้าระดับ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวมัลลิกา พรมดี
ครูคู่ชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวประกอบแก้ว เพชรศรี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวกุลธิดา โคตมี
ครูคู่ชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6

นางดวงพร ฆารเจริญ
หัวหน้าระดับชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวจิริพร สิทธิจันทร์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวทรัพย์ศิริ ภูอ่อนสี
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางกุลยา พะนุพะนัน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวอภิรดี สำราญพัฒน์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นาวสาวเยาวภา บุญเลิศ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/6

นางสาวจันทนา พิชัย
ครูคู่ชั้น อ.3/1-3/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสมหญิง ยิ่งยง
ครูคู่ชั้น อ.3/3-3/4
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวรัตนพร หัดจะรวย
ครุคู่ชั้น อ.3/5-3/6
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางสาวกนกกาญจน์ วิเชียรเพริศ
คอมพิวเตอร์/ช่วยงานธุรการ

Mrs. Donabel Terol
ภาษาอังกฤษ